Fysio- & Manuele therapie Van Roosmalen

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk
Algemeen
Van Roosmalen Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de (nieuwe) wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen, om te voldoen aan de contractuele verplichtingen t.a.v. zorgverzekeraars en voor de financiële afhandeling van de behandeling.

De plichten van de praktijk
Van Roosmalen Fysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
* Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
- voor fysiotherapeutische zorgverlening;
- voor doelmatig beheer en beleid;
- voor patiënttevredenheidsonderzoek;
- voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
* Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
* U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via informatie in de wachtkamer of via onze website.
* Behalve uw behandelend therapeut, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot uw gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld andere therapeuten in de praktijk, stagiaires en de administratief medewerker.
* Alle medewerkers binnen Van Roosmalen Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
* Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
* In het kader van uw behandeling kan het wenselijk of noodzakelijk zijn met andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, te overleggen. De fysiotherapeut kan genoodzaakt zijn over uw medische gegevens te spreken met deze zorgverleners. Tenzij u expliciet te kennen geeft dat u hiermee niet kunt instemmen, is de therapeut daartoe bevoegd.
* Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening en verplicht volgens geldende wet- en regelgeving. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met uw gezondheid. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
* Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
* Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
* Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
* Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
* Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
* Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
* Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Van Roosmalen Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.
Therapieën
Praktijk

In onze praktijk staat de patiënt met de zorgvraag centraal. Wij hechten eraan om samen met de patiënt tot een oplossing van het klachtenbeeld te komen of, indien dit niet mogelijk is, tot een optimale leefsituatie rekening houdend met de eventuele beperkingen van de patiënt.
» lees verder

© 2024 Van Roosmalen Fysiotherapie | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Website door LaatR.IT